<
Trang chủ » Tra từ
bi-a  
[bi-a]
  • (tiếng Pháp gọi là Billard) pool; billiards
To play a game of billiards
To play billiards; To shoot pool
Billiard table; Pool table
Billiard room; Pool room
Billiard ball/cue
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt