<
Trang chủ » Tra từ
bi thảm  
[bi thảm]
  • tragic; sorrowful, sad
a tragic death
a tragic ending
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt