<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
besoin  
danh từ giống đực
 • điều cần, nhu cầu; sự cần thiết, sự cần
ăn là một nhu cầu sinh lí
sự cần nhân công
nhu cầu cấp bách
nhu cầu về năng lượng tăng lên
nghèo túng
 • ( số nhiều) những thứ cần cho cuộc sống
 • ( số nhiều) tiểu tiện; đại tiện
đi tiểu tiện; đi đại tiện
   • nếu cần, trong trường hợp cần thiết
nếu cần, hãy gọi tôi
   • cần đến, cần phải
cô ta cần sự yên tĩnh
cần tiền
tôi không cần phải nói
   • cần được
cần được một người bạn khuyên nhủ
   • có hoạn nạn mới hiểu bạn bè
   • (dùng động từ không ngôi) cần
nếu cần, người ta sẽ giúp anh
   • thiếu tiền
   • nếu cần
   • không cần phải
không cần phải nói điều đó với hắn
   • vì lợi ích của công việc
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt