<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
besogne  
danh từ giống cái
 • công việc
làm công việc của mình
 • nhu cầu, sự giao hợp
   • đảm việc
tuy đã trễ, nhưng trong vòng vài tiếng đồng hồ nó đã làm được khối việc đáng kể
   • điều đó chẳng dễ dàng gì
   • muốn ăn cỗ sẵn
   • làm mau
   • làm giỏi, làm khéo
   • (mỉa mai) làm hỏng việc
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt