<
Trang chủ » Tra từ
belong  
[bi'lɔη]
nội động từ
 • thuộc về, của, thuộc quyền sở hữu
chính quyền thuộc về tay nhân dân
 • thuộc vào (chỗ nào), ở (chỗ nào)
những thứ này để vào chỗ nào?
đúng chỗ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) ở chỗ nào
là người; ở đây; ở đúng ngay dưới đầu đề này
 • thuộc về bổn phận của, là việc của; có liên quan tới
bổn phận của anh là phải điều tra vấn đề
 • thuộc vào loại
cá voi thuộc loài có vú
 • là hội viên của
   • ăn ý nhau, hợp tính hợp tình với nhau
   • có quan hệ với, liên quan với
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt