<
Trang chủ » Tra từ
belligerent  
[bi'lidʒərənt]
tính từ
  • tham chiến
các cường quốc tham chiến
danh từ
  • người tham chiến, nước tham chiến, phe tham chiến
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt