<
Trang chủ » Tra từ
behold  
[bi'hould]
[bi'held]
(bất qui tắc) ngoại động từ beheld
  • nhìn ngắm
  • thấy, trông thấy
thán từ
  • chú ý!, để ý!
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt