<
Trang chủ » Tra từ
behind  
[bi'haind]
phó từ
 • sau, ở đằng sau
ở lại đằng sau
rớt lại đằng sau
nhìn lại đằng sau
 • chậm, trễ
chậm trễ trong công việc
thanh toán chậm
giới từ
 • sau, ở đằng sau
đằng sau cửa
làm cái gì sau lưng ai
(nghĩa bóng) ở hậu trường, kín, bí mật
chậm giờ, muộn, trễ
 • kém
nó kém những trẻ khác cùng lớp
   • cũ rích, cổ lỗ
   • tìm hiểu động cơ của ai, tìm hiểu ẩn ý của ai
   • là nguyên nhân của cái gì
danh từ
 • (thông tục) mông đít
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt