<
Trang chủ » Tra từ
behaviour  
[bi'heivjə]
danh từ
  • cách đối xử; cách cư xử; cách ăn ở; tư cách đạo đức
tư cách đạo đức tốt/xấu
  • cách hành động hoặc hoạt động
nghiên cứu cách hoạt động của trẻ thơ, khỉ, ong
      • cư xử thật khéo léo; cư xử thật tốt
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt