<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
begin  
[bi'gin]
động từ bất quy tắc began /bi'gæn /
 • bắt đầu, mở đầu, khởi đầu
sự sống bắt đầu trên trái đất này lúc nào?
   • bắt đầu từ
bắt đầu từ lúc bắt đầu
   • bắt đầu làm (việc gì)
   • trước hết là, đầu tiên là
trước hết chúng ta hãy nói rõ sự khác nhau giữa hai từ này
   • bắt đầu tốt là làm xong được một nửa công việc
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt