<
Trang chủ » Tra từ
befriend  
[bi'frend]
ngoại động từ
  • đối xử tốt, đối xử như bạn; giúp đỡ
họ đối xử tốt với cô gái, cung cấp cho cô ta thức ăn và chỗ ở
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt