<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
beast  
[bi:st]
danh từ
  • thú vật, súc vật
thú săn mồi
súc vật dùng để chuyên chở, súc vật thồ
  • ( số nhiều không đổi) thú nuôi, gia súc
  • người hung bạo
  • người mình ghét
      • kẻ thù của Chúa
      • thú tính (trong con người)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt