<
Trang chủ » Tra từ
beard  
[biəd]
danh từ
 • lông mọc ở cằm và hai bên má trên mặt đàn ông; râu
bộ râu cả tuần không cạo
 • ngạnh (mũi tên, lưỡi câu)
   • râu dê
   • cười thầm
   • cười vào mặt ai
   • tìm cách lừa gạt ai; toan lừa bịp ai
   • quyết xông vào, quyết xả vào chiếm lấy
   • nói lúng búng
ngoại động từ
 • đương đầu với, chống cự
   • (tục ngữ) vào hang hùm bắt cọp
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt