<
Trang chủ » Tra từ
bean  
[bi:n]
danh từ
 • đậu
 • hột (cà phê)
 • (từ lóng) cái đầu
 • (từ lóng) tiền đồng
không một xu dính túi
không đáng một trinh
   • hăng hái, sôi nổi, phấn chấn
   • (tục ngữ) nhân vô thập toàn, người ta ai mà chẳng có khuyết điểm
   • (thông tục) bị trừng phạt, bị mắng mỏ, bị đánh đập
   • (từ lóng) trừng phạt ai, mắng mỏ ai
   • hết sức nhanh, mở hết tốc độ
   • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) toàn những vật mọn; toàn những chuyện lặt vặt không đáng kể
   • láu, biết xoay xở
   • láu, biết xoay xở
   • (từ lóng) bạn thân, bạn tri kỷ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt