<
Trang chủ » Tra từ
battalion  
[bə'tæljən]
danh từ
  • (quân sự) tiểu đoàn
  • đạo quân lớn dàn thành thế trận
      • quân nhiều tướng mạnh
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt