<
Trang chủ » Tra từ
basket  
['bɑ:skit]
danh từ
 • cái rổ, cái giỏ, cái thúng
giỏ đựng cá
một rổ trứng
 • tay cầm của roi song; roi song; roi mây
 • ( định ngữ) hình rổ, hình giỏ
 • ( định ngữ) bằng song, bằng mây
   • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (đùa cợt) rất có duyên, rất dễ thương
   • những phần tử ưu tú; cái chọn lọc nhất, cái ngon nhất, cái ngon lành nhất
ngoại động từ
 • bỏ vào rổ, bỏ vào giỏ, bỏ vào thùng
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt