<
Trang chủ » Tra từ
bar  
[bɑ:]
danh từ
 • barơ (đơn vị áp suất)
danh từ
 • thanh, thỏi
thanh sôcôla
thỏi vàng
một bánh xà phòng
 • chấn song; then chắn (cửa)
sau chấn song, trong tù
 • vật ngáng; cái ngáng đường (để thu thuế)
 • cồn cát ngầm (ở cửa sông hay hải cảng)
 • vạch ngang (ở trên huy chương)
 • vạch đường kẻ
có một vạch sáng đỏ trên trời về phía tây
 • (âm nhạc) gạch nhịp; nhịp
 • (kỹ thuật) thanh, cần
 • (thể dục,thể thao) xà
xà kép
 • (pháp lý) sự kháng biện
 • (pháp lý) vành móng ngựa, toà
bị xử tại toà
toà án dư luận
 • ( the bar ) nghề luật sư
trở thành luật sư
học luật (để ra làm luật sư)
 • quầy bán rượu
 • sự trở ngại, sự cản trở (về tinh thần)
ngoại động từ
 • cài, then (cửa)
 • chặn (đường...), ngăn cản
 • vạch đường kẻ
 • cấm, cấm chỉ
 • (từ lóng) ghét, không ưa (một người, một thói quen)
 • (pháp lý) kháng biện
   • chặn (cửa) không cho ra
   • chặn (cửa) không cho vào
giới từ
 • trừ, trừ ra
trừ những trường hợp bất thường
trừ một
không trừ một ai
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt