<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
banque  
danh từ giống cái
  • ngân hàng
có tài khoản ở ngân hàng
gởi tiền trong ngân hàng
giám đốc ngân hàng
ngân hàng trung ương
ngân hàng đầu tư
  • (đánh bài) (đánh cờ) tiền láng (của nhà cái)
vơ hết tiền láng của nhà cái
cầm cái
      • ngân hàng dữ liệu
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt