<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
bale  
[beil]
danh từ
  • kiện (hàng...)
kiện bông
ngoại động từ
  • đóng thành kiện
      • dùng dù nhảy ra khỏi máy bay (do máy bay hỏng, không điều khiển được)
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt