<
Trang chủ » Tra từ
bai bải  
[bai bải]
  • glibly; volubly
His tongue keeps wagging volubly
To deny volubly
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt