<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
backwards  
['bækwədz]
phó từ
      • lúc đầu theo một hướng, rồi sau đó theo hướng khác; xuôi ngược; tới lui
lui tới giữa London và bờ biển miền Nam
một chuyển động tiến lùi
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt