<
Trang chủ » Tra từ
bắt được  
[bắt được]
  • to seize; to catch
He caught three fish
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt