<
Trang chủ » Tra từ
bắn súng  
[bắn súng]
  • to shoot; to fire
To fire a salute
To give somebody shooting practice
      • Shooting
      • Shooting match
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt