<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
bắn hạ  
[bắn hạ]
  • to shoot down; to gun down; to down
To shoot down enemy bombers
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt