<
Trang chủ » Tra từ
bất hợp pháp  
[bất hợp pháp]
  • illegal; illicit; unlawful
To practise medicine illegally; To practise medicine without a license
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt