<
Trang chủ » Tra từ
bảy  
[bảy]
số từ
  • seven, seventh
seven units
seventy-nine
two hundred and seven
one thousand seven hundred
seventh grade, seventh class
a foot-long jungle knife
a 7-ration rice pot
many ups and downs
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt