<
Trang chủ » Tra từ
băng bó  
[băng bó]
  • to dress somebody's wound; to bandage
To dress the wounds of the wounded; to attend to the wounded
He's all bandaged up
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt