<
Trang chủ » Tra từ
băm  
[băm]
  • thirty
Hanoi had thirty streets
  • to chop; to mince (như bằm )
To mince meat
to chop pig's fodder
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt