<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
bête  
danh từ giống cái
 • thú vật, con vật (đen, bóng)
thú rừng
da thú vật
 • sâu, bọ, rệp
giường đầy rệp
 • (thân mật) con ngáo ộp
nếu con còn gào, mẹ gọi ngáo ộp lại
 • (thân mật) vật lạ
Vật gì lạ thế?
   • đời xửa đời xưa
   • bọ rùa
   • người đáng ghét nhất; vật đáng ghét nhất
   • người tốt nhưng đần
   • vạch lá tìm sâu
   • ốm quá
   • làm bộ ngu đần, làm bộ không hiểu
   • kẻ ác chết rồi không làm hại được nữa
   • càng khôn ngoan lắm càng oan trái nhiều; trèo cao ngã đau
   • làm việc quần quật (như) thú vật
   • người dữ tợn
tính từ
 • ngu, đần, ngốc, dại
ngu như bò
 • ngớ ngẩn
một tai nạn ngớ ngẩn
phản nghĩa Fin , futé , ingénieux , intelligent , spirituel , subtil .
   • không ngu đến thế đâu
   • tôi thật là ngốc!
   • ngu đến tột bậc
   • dễ như bỡn
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt