<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
bâton  
danh từ giống đực
 • gậy, ba toong
gậy người mù
gậy nguyên soái
 • thỏi
thỏi xi
 • nét sổ (tập viết)
   • người săn sóc (cho ai) lúc tuổi già
   • thọc gậy bánh xe, gây trở ngại
   • nói chuyện cóc nhảy, không ra đầu ra đũa
   • gậy ông đập lưng ông
   • món lợi bất chính
   • cuộc sống bê tha
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt