<
Trang chủ » Tra từ
bài toán  
[bài toán]
  • problem
An algebra/a geometry/a physics problem
To set a sum
To solve a thorny problem; to work out a thorny problem
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt