<
Trang chủ » Tra từ
bài bản  
[bài bản]
  • (khẩu ngữ) method
He is a methodical worker
To be well schooled in military matters/diplomacy
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt