<
Trang chủ » Tra từ
ay  
[ai]
Cách viết khác : aye [ai]
thán từ
  • được; nhất trí
danh từ
  • câu trả lời được, câu trả lời nhất trí
  • phiếu thuận; phiếu đồng ý
phiếu thuận thắng
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt