<
Trang chủ » Tra từ
ax  
[æks]
Cách viết khác : axe [æks]
danh từ, số nhiều axes
 • cái rìu
   • giải quyết được một vấn đề khó khăn
   • (thông tục) bị thải hồi
   • bị đuổi học (học sinh...)
   • bị (bạn...) bỏ rơi
   • rút lui khỏi công việc; từ bỏ những việc làm không mang lại kết quả gì
   • liều cho đến cùng; đâm lao theo lao
ngoại động từ
 • chặt bằng rìu, đẽo bằng rìu
 • (nghĩa bóng) cắt bớt (khoản chi...)
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt