<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
avocat  
danh từ giống đực
  • luật sư, thầy cãi
hỏi ý kiến luật sư
luật sư biện hộ
nghề luật sư
tổ chức của các luật sư, đoàn luật sư
văn phòng luật sư
luật sư do toà chỉ định
  • người bênh vực
bênh vực những người bị áp bức
(nghĩa bóng) kẻ bênh vực điều bậy
  • quả lê tàu
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt