<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
avis  
danh từ giống đực
 • ý kiến
bày tỏ ý kiến của mình
cho ý kiến, đưa ra một ý kiến
đồng ý với ai
hỏi ý kiến ai
thay đổi ý kiến, đổi ý
làm cho ai đổi ý
thay đổi ý kiến như là thay áo, đổi ý liên miên
 • lời khuyên, lời răn
khuyên lời phải
làm theo lời khuyên của cha mình
 • giấy báo; thông báo
nhận giấy báo đổi chỗ ở
giấy báo tử
 • yết thị
yết thị công cộng
 • kiến nghị
kiến nghị của các thẩm phán
   • theo ý tôi, theo thiển ý của tôi
   • lời tựa, lời nói đầu (của một quyển sách)
   • theo ý kiến của mọi người
   • đồng ý với ai
tôi đồng ý với anh
   • nghĩ rằng
   • giấy báo gửi
   • đến khi có thông báo mới
   • trừ phi có ý trái ngược
   • trừ phi có ý gì hơn
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt