<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
avare  
tính từ
 • hà tiện
một người hà tiện
 • (nghĩa bóng) dè sẻn, keo kiệt
dè sẻn thì giờ
mảnh đất cằn cỗi
   • cha hà tiện thì con hoang phí
   • đời cha vo tròn đời con bóp bẹp
danh từ
 • kẻ hà tiện
   • " Lão hà tiện" - một tác phẩm nổi tiếng của mô-li-e
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt