<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
automatique  
tính từ
  • tự động
điện thoại tự động
động tác tự động
  • (thân mật) tất yếu, tất nhiên
hậu quả tất yếu
danh từ giống đực
  • súng ngắn tự động
  • điện thoại tự động
danh từ giống cái
  • khoa tự động hoá
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt