<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
author  
['ɔ:θə]
danh từ
  • tác giả
  • người tạo ra, người gây ra
người gây ra các điều ác
  • (tôn giáo) Đấng sáng tạo ( Chúa)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt