<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
autant  
phó từ
 • bằng ấy, chừng ấy, bấy nhiêu
tôi cũng có bằng ấy
bằng hai chừng ấy
tôi chưa bao giờ thấy anh ấy ăn nhiều như vậy
   • bao nhiêu... bấy nhiêu
cô ta đẹp bao nhiêu thì anh ta xấu bấy nhiêu
   • cũng chừng ấy, cũng bấy nhiêu
anh có bao nhiêu sách thì tôi cũng có chừng ấy
   • như bị gió cuốn sạch, sạch trụi
   • (cũng) bằng, (cũng) như
hãy yêu người cũng như yêu mình
   • bấy nhiêu
anh muốn bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu
   • trong chừng mực mà
trong chừng mực mà tôi biết
anh ấy làm việc hết sức mình
   • càng nhiều càng hay
   • được chừng nấy, được bấy nhiêu
trả một phần đi, anh sẽ bớt nợ đi được bấy nhiêu
   • càng tốt hơn (nếu)
   • càng tệ hơn, càng xấu hơn (nếu)
   • hơn nữa; huống chi
   • càng hơn thế vì
trời đã oi bức lại càng oi bức vì phòng họp chật ních người
   • vì lẽ rằng
   • vì thế
nó có cố gắng, nhưng không vì thế mà nó tiến bộ
   • trong chừng mực mà
   • rồi cũng theo gió mà cuốn đi (lời hứa hão huyền)
   • lắm thầy thối ma
phản nghĩa Moins , plus
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt