<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
auprès  
phó từ
 • (văn học) gần, gần bên
những nơi ở gầy bên
các bạn hãy lại ngồi gần tôi
giới ngữ
   • gần, gần bên
gần bên nhà
   • đến (gần)
đến lo lót ai
   • so với
nỗi đau đớn của anh không thấm gì so với nỗi đau đớn của anh ấy
   • theo quan điểm (của)
theo quan điểm tôi thì anh ta là một người có giáo dục
phản nghĩa Loin
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt