<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
auditoire  
danh từ giống đực
  • cử toạ, những người nghe
làm cho cử toạ xúc động
  • phòng xử án
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt