<
Trang chủ » Tra từ
attention  
[ə'ten∫n]
danh từ
 • sự chú ý
chú ý tới
lôi cuốn sự chú ý
 • sự chăm sóc
được chăm sóc điều trị tại một bệnh viện
 • ( số nhiều) sự ân cần, sự chu đáo với ai
ân cần chu đáo với ai
 • (quân sự) tư thế đứng nghiêm
nghiêm!
đứng nghiêm
   • khiến ai phải chú ý, thu hút sự chú ý của ai
   • hết sức chú ý đến điều gì
   • là người hoặc vật duy nhất được để ý đến, được ai đặc biệt quan tâm
   • nhanh chóng vào tư thế nghiêm
   • (ở đầu thư) gửi cho ai
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt