<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
attente  
danh từ giống cái
  • sự chờ, sự đợi; thời gian chờ đợi
phòng đợi
sự chờ đợi kết quả
danh sách chờ đợi
  • sự trông đợi, sự trông chờ
đáp ứng sự trông đợi của ai
      • ngược với mọi sự trông đợi, hoàn toàn bất ngờ
      • làm cho ai phải chờ đợi
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt