<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
atténuer  
ngoại động từ
  • làm nhẹ bớt, làm giảm bớt
làm bớt đau
làm dịu màu
làm giảm bớt tiếng ồn của bước chân
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt