<
Trang chủ » Tra từ
atomic  
[ə'tɔmik]
tính từ
  • (thuộc) nguyên tử
nhà bác học nguyên tử
trọng lượng nguyên tử
chiến tranh nguyên tử
bom nguyên tử
thuyết nguyên tử
số nguyên tử
năng lượng nguyên tử
kiểu lò phản ứng hạt nhân ban đầu
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt