<
Trang chủ » Tra từ
atheist  
['eiθiist]
danh từ
  • người theo thuyết vô thần
  • người vô thần
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt