<
Trang chủ » Tra từ
asunder  
[ə'sʌndə]
phó từ
  • riêng ra, xa ra, cách xa nhau (hai vật)
  • rời ra, rời ra từng mảnh
xé vật gì ra thành từng mảnh
bẻ làm đôi, chặt rời ra
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt