<
Trang chủ » Tra từ
assent  
[ə'sent]
danh từ
đồng ý với một đề nghị
theo sự đồng ý chung (của mọi người)
dự luật mới do Nghị viện thông qua đã được nhà vua chấp thuận
nội động từ
không bao giờ tôi lại chấp nhận một yêu cầu như thế
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt