<
Trang chủ » Tra từ
asexual  
[,ei'seksjuəl]
tính từ
  • (sinh vật học) vô tính
sinh sản vô tính
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt